"ДАЙК” Пловдив – програмни продукти за финансови анализи и разчети

За фирмата

"Дайк” е фамилна фирма. Създадена е през 1993 год. от Георги Мичев. Това е българска фирма с традиции в разработката на автоматизирани текстови финансови анализи и разчети.

Първата версия на анализа като методика и компютърно изпълнение е защитена от нас пред научен съвет на БАН още през 1985 година. Настоящата версия е 6-та по ред и отразява промените в методиката за формиране на финансовите показатели и възможностите на съвременния приложен софтуер.

Нашата мисия е да облекчаваме трудът на икономисти и финансисти, да подпомагаме ръководителите при вземане на своевременни, професионални и оптимални ръководни решения.

Вашите конструктивни предложения и моралната ви подкрепа ни вдъхновяват да продължаваме и усъвършенстваме това благородното начинание.

Искаме да изразим специални благодарности на:

На стотиците наши клиенти, които ни гласуваха доверие и работят с нас. Без техните съвети и предложения програмите нямаше да имат този съвършен вид.

д.е.с. Тодор Благов, д.е.с. Бойка Георгиева, д.е.с. Изабела Джалъзова,  за методичната помощ при разработката на отделните варианти на програмата за консолидиране на финансовите отчети.

Валя Стоянова за преводите на английски и немски език.

Иванка Божанова за превода на руски език.

Катерина Арабаджиева за превода на гръцки език.

Нуртен Абдуллова за превода на турски език.

За контакти:

Пловдив 4002, ул. “Любен Каравелов” № 13

Телефон: 032/ 25 30 60

GSM: 088 72 72 248

Факс: 032/ 25 30 60

Skype: daik_plovdiv

E-mail: michev@blizoomail.bg

            gmichev@abv.bg

Web: www.daik.dir.bg

Списание “БИЗНЕС СОФТУЕР”

Брой 8 /2001г.

СИЛАТА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

Александър Керезов - Управител на Счетоводна къща “Химимпорт Консулт” ООД - София,

споделя мнението си за приложния финансов софтуер на фирма “Дайк” - гр. Пловдив

            Всеки счетоводител, финансист или ръководител на фирма, независимо от нейната големина, е изпитвал необходимост от анализ на определени показатели свързани с дейността на дружеството или фирмата, в която или за която работи.

            С навлизането на пазарните отношения в българската икономика, все по-често започнаха да се употребяват понятия като рентабилност, ликвидност, “ливъриидж” и редица други, използвани в икономическите справочници и необходими за вземане на правилни решения, свързани с бъдещото развитие на дейността на съответното дружество.

            Когато през 1996 година за първи път се запознах с г-н Георги Мичев и предлаганите от неговата фирма “Дайк” програмни продукти за финансов анализ, честно казано бях доста резервиран по отношение новото, което тези продукти следваше да предложат.

            Приятно се изненадах, когато след въвеждане на данните от баланса и ОПР бяха отпечатани повече от двадесет листа текстови коментар, съотношения и показатели в табличен вид. За един специалист в областта на икономиката, а и за този, който проявява интерес към икономическите науки, тази информация дава пълна представа за финансовото и имуществено състояние на анализираното дружество. Особено впечатляват и диаграмите, с които са представени по-важните и основни показатели.

            С течение на годините, сътрудничеството на ФСО на “Химимпорт” АД с фирма “Дайк” продължи и с прилагането на редица нови и различни продукти :

 “Бизнес справочник” - един прекрасен приложен софтуер за финансови разчети и анализи в областта на акционерното инвестиране, финансово-кредитните и лизингови операции, данък добавена стойност, амортизациите, лихвените и дисконтни операции, погасителни планове и други;

Консолидиране на счетоводни отчети” - програма, която обединява и консолидира счетоводни отчети по изискванията на НСС, разполагайки с кратък сметкоплан, който може да се допълва, оборотна ведомост, пълна автоматизация на преизчисленията и тяхното насочване по съответните шифри на отчетите;

Лихви” - програма, изчисляваща дължими лихви за продължителни периоди от време, разполагаща с база данни за ОЛП по периоди, а оформлението на разчета улеснява точното представяне на претенциите за лихви.

Финансов анализ” - познатият ми финансов анализ беше преработен, разширен и допълнен, като в настоящия момент дава възможност с едно единствено въвеждане на данните от Баланса, ОПР и Отчета за паричния поток да се генерират автоматично над 46 стр. текстови коментар, таблици и диаграми, и то на шест езика - български, английски, немски, руски, турски и гръцки език.

Производствена програма” - с помощта на математически методи дава възможност да се оптимизира производствена програма (дневна, седмична, десетдневна, месечна, тримесечна, годишна), с цел постигане на максимална печалба, както и намаляване обема на незавършеното производство и влаганите оборотни средства.

            След всичко изброено по-горе, още няколко думи за фирмата и предлаганите от нея продукти. Сътрудничеството между нас продължи и след преструктурирането на “Химимпорт” АД и създаването на Счетоводна къща “Химимпорт Консулт” ООД. В момента в своята работа използвам над 20 продукта на фирма ”Дайк”, като всички те имат няколко общи неща - удобни за работа, издържани от методическа гледна точка, предлагат добре оформена за отпечатване информация, дават възможност да се вземат полезни за управлението на анализираната фирма решения.

            И последно, но не по важност, бих желал да подчертая изключително коректните и точни взаимоотношения с фирмата доставчик  - точен сервиз, постоянно обновяване на предлаганите продукти, периодично представяне на нови продукти на фирмата и разбира се незабавно отзоваване при възникнал проблем.

            Повече информация за програмните продукти можете да получите, ако посетите Web страница: www.daik.dir.bg

Към главната страница